NZOZ FRK Homograft > Specjalistyczne kursy WET-LAB > Regulamin kursów

Regulamin kursów

REGULAMIN:

-KURSÓW
-WARSZTATÓW
-KONFERENCJI
-SEMINARIÓW

ORGANIZOWANYCH PRZEZ NZOZ „FRK HOMOGRAFT” SP. Z O.O.
I/LUB FUNDACJĘ ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI

obowiązuje od dnia 20 lipca 2021 r.

1. Postanowienia ogólne

 1. Poniższy regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich kursów/ warsztatów/ konferencji/ seminariów, zwanych dalej Kursami, oraz innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym, organizowanych lub współorganizowanych przez NZOZ „FRK Homograft” Sp. z o.o. i/lub Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, z siedzibą w: 41-800 Zabrze, Wolności 345a, zwanych dalej Organizatorem. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które są zainteresowane uczestnictwem w wymienionych wydarzeniach edukacyjnych i dokonają zgłoszenia uczestnictwa oraz będą przebywać w miejscu zorganizowania tych wydarzeń.
 2. Zapisy regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Kursach, a potwierdzenie zapoznania się i akceptacji regulaminu jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w tych wydarzeniach.
 3. Wszelkie informacje dotyczące Kursów (w szczególności: data, miejsce, program, ilość przyznawanych punktów edukacyjnych, wysokość opłaty, termin płatności), a także formularze zgłoszeniowe znajdują się pod adresem: homograft.frk.pl.
 4. Zapytania należy kierować pod adres mailowy dostępny w opisie każdego z ogłaszanych Kursów lub pod numery telefonu: 32/373 56 05, 32/373 56 06, 601 412 144.
 5. Uczestnikami mogą być lekarze oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Kursu, a także przedstawiciele sponsorów.

2. Uprawnienia i obowiązki uczestników

 1. Warunkiem uczestnictwa  w Kursach jest:
  1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Organizatora,
  2. uiszczenie opłaty za kurs, której wysokość jest podana na stronie internetowej, przy każdym z ogłoszonych kursów.
 2. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie udziału w Kursie. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest uzyskanie pozytywnego wyniku testu sprawdzającego zdobytą wiedzę.
 3. Za udział w Kursie uczestnik może otrzymać punkty edukacyjne (według informacji podanej na stronie internetowej Organizatora).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Kursu z przyczyn od niego niezależnych. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika.

3. Zasady organizacyjne i porządkowe

 1. Uczestnicy oraz wszystkie osoby znajdujące się w miejscu organizacji Kursu zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób,
  a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników i przedstawicieli Organizatora.
 2. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa zastrzega się możliwość przerwania Kursu.
 3. Podczas zwiedzania siedziby Organizatora (w szczególności pomieszczeń banku tkanek), osoby zwiedzające zobowiązane są do podporządkowania się osobie oprowadzającej. Wszelkie informacje uzyskane w trakcie zwiedzania są poufne.
 4. W razie zaistnienia jakichkolwiek wypadków, obrażeń ciała, ran, skaleczeń itp. należy niezwłocznie poinformować Organizatora.
 5. Organizatorowi należy niezwłocznie zgłaszać wszelkie usterki i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i narzędzi udostępnionych w trakcie

4. Informacje o wystawcach /sponsorach

 1. Pomieszczenie przeznaczone na powierzchnie wystawiennicze dla sponsorów jest wyraźnie oddzielone od pomieszczeń, w których są prowadzone wykłady i ćwiczenia.
 2. Organizator każdorazowo poinformuje sponsorów, iż nie mogą oni prowadzić nieetycznych oraz naruszających normy prawne i obyczajowe działań marketingowych wobec uczestników Kursu.
 3. Przebywanie uczestników w miejscu przeznaczonym na powierzchnie wystawiennicze jest dobrowolne.

5. Ceny i warunki płatności oraz warunki rezygnacji

 1. Wysokość opłaty i warunki płatności zamieszczane są na stronie internetowej, przy każdym z  ogłoszonych Kursów.
 2. Uczestnik Kursu zobowiązany jest do uiszczenia zadatku w wysokości podanej w opisie poszczególnych kursów,  najpóźniej w  terminie 14 dni od momentu rejestracji.
 3. W przypadku dokonania rejestracji w terminie krótszym niż 14 dni od rozpoczęcia Kursu, uczestnik zobowiązany jest do wpłaty całej należności.
 4. Dokonanie wpłaty zadatku stanowi potwierdzenie uczestnictwa w Kursie oraz decyduje o  kolejności wpisania na listę uczestników.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie w terminie krótszym niż 14 dni do daty jego rozpoczęcia zadatek przechodzi na poczet kosztów organizacyjnych.
 6. Opłatę należy przesłać na konto Organizatora: 82 1240 4849 1111 0000 5349 5237 PKO SA O/Zabrze.
 7. Każdy uczestnik Kursu otrzyma fakturę.
 8. Brak uregulowania płatności w terminie wyznaczonym dla poszczególnych Kursów, podanym na stronie internetowej, upoważnia Organizatora do odstąpienia od umowy, bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej.
 9. Koszt dojazdu na Kurs uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 10. W przypadku, gdy uczestnik rezygnuje z uczestnictwa w Kursie na 14 dni przed jego planowanym terminem, a wcześniej zapłacił za Kurs, uczestnikowi zostanie zwrócone 100% uiszczonej opłaty (potrąconej o koszty przelewu bankowego), z zastrzeżeniem pkt 11.
 11. W wyjątkowych sytuacjach uczestnikowi może zostać zwrócone 100 % uiszczonej opłaty, niezależnie od terminu rezygnacji z Kursu, o którym mowa w 5, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Organizatorem.
 12. Rezygnacja z uczestnictwa w Kursie winna być dokonana w formie pisemnej (pocztą lub e-mailem na adres podany w opisie każdego z ogłoszonych kursów).
 13. Po zgłoszeniu rezygnacji uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników Kursu.
 14. Organizator dokonuje zwrotu opłaty w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania informacji o rezygnacji z Kursu.

6. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje uczestników wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym, na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje uczestników mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Kursu.
 3. Po upływie wyżej określonych terminów reklamacje nie będą rozpatrywane.

7. Przetwarzanie danych osobowych ( w tym wizerunku) uczestników

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Kursów, przetwarzanych w związku z ich realizacją, jest Organizator, czyli NZOZ „FRK Homograft” Sp. z o. o. i Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze (tel. 32/373 56 05, 32/373 56 06, 601 412 144, e-mail: homograft@frk.pl). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail:  homograft@frk.pl, tel. 32/373 56 70.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. Rejestracji uczestnika Kursu (dane podane w formularzu zgłoszeniowym) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO*.
  2. Kontaktu z uczestnikiem w celu przekazania informacji organizacyjnych na temat Kursu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO*.
  3. Realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych.
  4. Realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym obsługi poszkoleniowej oraz dochodzenia roszczeń. Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.
  5. Informowania o kolejnych Kursach organizowanych przez Administratora – na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO*). W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 1. Organizator utrwala przebieg Kursu w materiałach fotograficznych, video oraz audio. Wizerunek osób uczestniczących w Kursie może zostać przez Organizatora utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, takich jak: prasa, telewizja, materiały reklamowe drukowane, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, radio, etc.
 2. Dane w postaci wizerunku twarzy przetwarzane są na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83 z późn. zm.) – uczestnictwo w Kursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie i archiwizację fotograficzną, video oraz audio powyższych danych; w odpowiednich przypadkach jako wizerunek osoby stanowiącej jedynie szczegół zgromadzenia, z zastrzeżeniem pkt 5.
 3. Każdej osobie w trakcie robienia fotografii przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec utrwalania takiego wizerunku.
 4. Dane z dokumentacji fotograficznej, video oraz audio będą dostępne dla każdej osoby, która znajdzie się w posiadaniu materiałów promocyjnych Organizatora – zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej (udostępnionych na stronie internetowej Organizatora i w mediach społecznościowych). Dane będą przetwarzane przez bliżej nieokreślony okres czasu – minimum 10 lat.
 5. Uczestnicy (także osoby zgłaszające się) przekazują dane dobrowolnie, ale ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości udziału w Kursie.
 6. Dane będą przetwarzane od momentu rozpoczęcia usługi do 10 lat po jej zakończeniu.
 7. Administrator może przekazać dane osobowe dostawcom usług technicznych, organizacyjnych na podstawie umów powierzenia danych (m.in. usługi hostingowe) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. W stosunku do przetwarzanych danych decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
 9. Uczestnikom (także osobom zgłaszającym się) przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych i uzyskania ich kopii, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Organizator wyznaczył osobę Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którą można się kontaktować w sprawie realizowania swoich praw wynikających z RODO* i uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, a także w innych sprawach związanych z ochroną danych osobowych. Adres do kontaktu e-mail: homograft@frk.pl lub homograft@frk.pl.

8. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy Kurs nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez uczestników na wskazane przez nich konto bankowe.
 2. W przypadku, gdy Kurs nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zwrotu opłat.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kursie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać pozostawione, zagubione, zniszczone lub skradzione podczas Kursu.
 6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia.
 7. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika Kursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.

* ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Witaj.