OGÓLNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W NZOZ „FRK HOMOGRAFT” SP. Z O.O. W ZABRZU

Zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, informujemy, że:

 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „FRK Homograft” Sp. z o.o., z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 345a, jest Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych m.in. w następujących celach i w zgodzie z następującymi przepisami:
  1. Prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej pobierania komórek i tkanek, ich przechowywania i przeszczepiania (podstawa prawna: art. 6 pkt. 1 lit c RODO – przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z Ustawą z dnia 1 lipca 2005r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów). Ustawa nakłada obowiązek przechowywania tych danych przez okres 30 lat od daty wydania tkanek w celu przeszczepienia.
  2. Zatrudnienia pracowników zgodnie z Kodeksem pracy oraz Kodeksem cywilnym (podstawa prawna: art. 6 pkt. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane są przetwarzane co najmniej przez okres niezbędny do realizacji umowy i dochodzenia roszczeń oraz okres wyznaczony przepisami podatkowymi i rachunkowymi, a dodatkowo w celu archiwizacji przez okres 50 lat po ustaniu zatrudnienia.
  3. Bieżących relacji z kontrahentami (obecnymi i potencjalnymi) niezbędnych do realizacji umów, obsługi zapytań, ustalania szczegółów i realizacji zamówień i dostaw, obsługi reklamacji, a także celów podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna: art. 6 pkt. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora). Dane są przetwarzane co najmniej przez okres niezbędny do realizacji umowy i dochodzenia roszczeń oraz okres wyznaczony przepisami podatkowymi i rachunkowymi.
  4. Bieżących kontaktów służbowych (podstawa prawna: art. 6 pkt. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora). Dane są przechowywane do czasu zachowania ich aktualności i chęci kontynuowania współpracy.
  5. W innych celach, zgodnie z indywidualnie przekazaną informacją.
 2. Informacja o tym, czy dane podawane są dobrowolnie, czy wymagane przepisami prawa, zostaje przekazana w szczegółowej klauzuli informacyjnej.
 3. Administrator może przekazać dane osobowe dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i medycznych na podstawie umów powierzenia danych (m.in. usługi hostingowe, dzierżawa pomieszczeń, wykonywanie badań laboratoryjnych) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 4. W stosunku do przetwarzanych danych decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
 5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane („osoba, której dane dotyczą”), przysługuje prawo do dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku podejrzenia, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. NZOZ „FRK Homograft” Sp. z o.o. wyznaczył osobę Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którą można się kontaktować w sprawie realizowania swoich praw wynikających z RODO i uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, a także w innych sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
Katarzyna Kościuczyk-Zamora, e-mail: iod.homograft@frk.pl

NZOZ FRK Homograft © Copyright 1998 - 2020. Zarządzane przez WebCUBE.pl | Designed by Freepik