NZOZ FRK Homograft > Specjalistyczne kursy WET-LAB > Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych osobowych jest organizator
kursów / warsztatów / konferencji / seminariów, zwanych dalej Kursami,
w skład którego wchodzą dwie instytucje:

NZOZ FRK Homograft Sp. z o. o. (tel.: 32/373 56 05, 32/373 56 06, 601 412 144, e-mail: homograft@frk.pl)

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi (tel. 32/373-56-01, e-mail: sekretariat@frk.pl),
z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 345 a, zwane dalej Administratorem.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane są w celu rejestracji Państwa jako uczestników wybranego Kursu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w Kursie. Administrator danych przetwarza dane z formularza zgłoszeniowego na podstawie art. 6 ust. 1 punkt b RODO*, jako dane niezbędne do zawarcia umowy. Państwa dane mogą być również przetwarzane w celu informowania o przyszłych Kursach – na podstawie odrębnej zgody wyrażonej pisemnie.

Komu udostępniamy Państwa dane i jak długo będą one przetwarzane?

Dane podane w formularzu zgłoszeniowym ujawniane są jedynie upoważnionym pracownikom Administratora oraz dostawcom usług technicznych, organizacyjnych, na podstawie umów powierzenia danych (m.in. usługi hostingowe, dzierżawa pomieszczeń), oraz podmiotom upoważnionym, na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich. W stosunku do przetwarzanych danych decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie. Państwa dane będą przetwarzane od momentu rozpoczęcia usługi do 10 lat po jej zakończeniu. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i uzyskania ich kopii. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W razie wątpliwości odnośnie przetwarzania danych osobowych lub chęci skorzystania z przysługujących praw mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres: iod.homograft@frk.pl lub na adres Administratora: homograft@frk.pl.

* ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Witaj.